Πρόγραμμα

Όλα τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα ώστε να βοηθήσουν το κάθε παιδί να καλλιεργήσει κριτική και ανεξάρτητη σκέψη και να διαμορφώσει ισχυρή και πολύπλευρη προσωπικότητα.

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου περιλαμβάνει όσα προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εμπλουτισμένο με περισσότερες ώρες διδασκαλίας, πολλές εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες και σύγχρονα θέματα παιδείας. Τόσο οι νηπιαγωγοί μας όσο και οι ειδικοί συνεργάτες του PRIVILEGE, αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και χρησιμοποιούν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και τεχνολογικά μέσα για να διδάξουν προγράμματα αγγλικών, μαθηματικών, επιστήμης, συναισθηματικής αγωγής, ιστορίας, γεωγραφίας, τέχνης, μουσικής, τεχνολογίας, πληροφορικής, αθλητισμού και εξερεύνησης της φύσης και του περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος του PRIVILEGE είναι να υποβοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Τα παιδιά, μέσα σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληματισμού αναπτύσσουν την αυτογνωσία τους, την αυτονομία τους, το αίσθημα ασφάλειας και βιώνουν την ευχαρίστηση της μάθησης. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προτείνονται από τη νηπιαγωγό ή προτείνουν τα ίδια, δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον τους και αποτελούν κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, τη δημιουργία, την αξιοποίηση διάφορων πηγών πληροφόρησης, την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση ιδεών και στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις, στα βιώματα και στις εμπειρίες των παιδιών.

Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να είναι χαρούμενα και να αισθάνονται ασφαλή μέσα στο χώρο του σχολείου. Έτσι, εμπλέκονται πιο εύκολα στη διαδικασία της γνώσης και ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Επιδιώκουμε να έχουμε μια καθημερινότητα που θα κάνει το παιδί να έρχεται στο σχολείο με ευχαρίστηση και να φεύγει γεμάτο νέα ερεθίσματα. Το ωθούμε να συμμετέχει ενεργά στη σχολική ζωή και το διδάσκουμε την υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό του, τους συμμαθητές του, τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον.

Η γλώσσα διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις είναι η ελληνική. Έμφαση δίνει το Σχολείο μας και στη διδασκαλία των Αγγλικών παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πολύ καλή προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Έχει το δικό του ρυθμό μάθησης και ανάπτυξης, αποτελεί ενεργό μέλος πολλών ομάδων, έχει φωνή και δικαιώματα στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης.
Στόχος όλων των ενηλίκων που εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι να δώσουν χώρο και χρόνο στο κάθε παιδί ξεχωριστά αλλά και στην κάθε ομάδα παιδιών, να αναπτύξουν και να αναδείξουν τις εν-δυνάμει δυνατότητες και ικανότητες τους.

Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη σχολική περίοδος αποτελεί μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού στηριζόμαστε στις πιο κάτω παιδαγωγικές αρχές για να πλαισιώσουμε τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος αυτής της περιόδου.

✓ Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα μετέπειτα χρόνια. Δομείται κοινωνικο–πολιτιστικά από/και για τα παιδιά, μέσα από ενεργή διαπραγμάτευση κοινωνικών σχέσεων εντός πλαισίων, όπως τόπου, χρόνου, κουλτούρας, φύλου, τάξης και άλλων.

✓ Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς και ρυθμούς μάθησης.

✓ Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία δόμησης των εμπειριών και της ζωής τους.

✓ Η μάθηση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού που πρέπει να είναι ολική και διαπλεκόμενη.

✓ Οι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών και σε αυτό το πλαίσιο η στενή σχέση οικογένειας και σχολείου είναι ζωτική σημασίας, επομένως και οι γονείς θεωρούνται συνεργάτες τους σχολείου.

✓ Το παιχνίδι αποτελεί διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης, πλαίσιο και τρόπος οργάνωσης της μάθησης και δικαίωμα των παιδιών. Είναι μια κοινωνική πρακτική η οποία έχει νόημα για τα παιδιά και αποτελεί τρόπο εκδήλωσης και ενδυνάμωσης των συναισθημάτων, των αναγκών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παιδιών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, με έμφαση ανάμεσα σε άλλα, στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της αυτοεξυπηρέτησης, της προσωπικής υγείας και ασφάλειας, των σχέσεων, της ταυτότητας, του φύλου και της συνεργασίας.

Συναισθηματική Ενδυνάμωση

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παιδιών σε συναισθηματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα καλλιεργούνται οι άξονες αναγνώριση, έκφραση και έλεγχος συναισθημάτων. Η αναγνώριση και η κατανόηση των συναισθημάτων είναι προϋπόθεση για την ενσυναίσθηση.

Κινητικές Ικανότητες

Επικεντρώνονται σε δεξιότητες που σχετίζονται με την βιοσωματική ανάπτυξη δίνοντας έμφαση σε δεξιότητες όπως ο έλεγχος του σώματος, ο συντονισμός (π.χ. χεριού-ματιού, ποδιού ματιού, η σταθερότητα και η ισορροπία (τρέξιμο, ρίξιμο, πιάσιμο).

Νοητική Ενδυνάμωση

Αναφέρεται στις εμπειρίες και διαδικασίες δομημένες και μη, που οδηγούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση στην εξέλιξη του σε ένα κριτικά σκεπτόμενο και ανεξάρτητο άτομο. Μέσα από τη διαμεσολάβηση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος το παιδί μαθαίνει πώς να συλλέγει πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται και να τις χρησιμοποιεί για να λύνε προβλήματα και να κατανοεί την λειτουργία του κόσμου που το περιβάλλει.

Γνωστικά Αντικείμενα

Μουσική Αγωγή

Στηρίζεται σε 3 βασικούς άξονες
1. Ακρόαση
2. Εκτέλεση (φωνή, μουσικά όργανα)
3. Αυτοσχεδιασμός και Σύνθεση (πειραματισμός με ηχογόνα αντικείμενα, μουσικά όργανα, φωνή).
Στάσεις:
✓ Να σέβεται και να φροντίζει τα μουσικά όργανα και τα υλικά του μαθήματος.
✓ Να υποστηρίζει τις μουσικές του προτιμήσεις και να σέβεται τις προτιμήσεις των άλλων.
✓ Να συμπεριφέρεται ως καλός ακροατής ανάλογα με τις περιστάσεις της μουσικής επικοινωνίας.

Εικαστικές Τέχνες

Το περιεχόμενο του προγράμματος προσεγγίζεται μέσα από 4 άξονες
1. Εμπειρίες με υλικά και ιδέες.
✓ Εξερεύνηση υλικών και μέσων.
✓ Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα (έννοιες που αφορούν στο χώρο, την υφή κ.λπ.).
✓ Σύνδεση της εικαστικής δημιουργίας με θέματα που αφορούν στην ταυτότητα, χώρο, τόπο, κοινότητα.
2. Εξοικείωση με κατάλληλες εικαστικές πρακτικές.
3. Αλληλεπίδραση με έργα τέχνης και άλλα ερεθίσματα από το περιβάλλον.
4. Επικοινωνία μέσω της εικαστικής δημιουργίας.

Φυσική Αγωγή

✓ Δεξιότητες σταθεροποίησης
✓ Δεξιότητες μετακίνησης (περπάτημα, τρέξιμο, άλματα)
✓ Δεξιότητες χειρισμού
✓ Κινητικές έννοιες

Άξονες
1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές.
2. Ενεργοποίηση δημιουργικής και κριτικής σκέψης κατά τη διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων.
3. Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επιπέδου φυσικής κατάστασης για προαγωγή της υγείας.
4. Απόκτηση θετικής εμπειρίας.
5. Κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με όλους.
6. Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα.

Κοινωνικές Σπουδές

Άξονες
Κοινωνικό και Πολιτικό Περιεχόμενο

Επιδιώξεις
✓ Να συνειδητοποιεί την πολλαπλότητα και ρευστότητα των κοινωνικών του ταυτοτήτων (πχ: έμφυλη, εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική. Ηλικίας, τάξης, παρέας, οικογένειας).
✓ Να αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
✓ Να συμμετέχει σε διαδικασίες δημιουργίας κανόνων αναγνωρίζοντας την αξία τους.
✓ Να καλλιεργήσει την αυτονομία και αυτοσεβασμό του.
Οικονομικό Περιεχόμενο
✓ Να χρησιμοποιεί με άνεση απλές οικονομικές έννοιες όπως χρήματα, ρέστα, φθηνό, ακριβό (προδημοτική).
Ιστορικό Περιεχόμενο
Εξοικείωση με τη χρήση εννοιών χρόνου:
✓ Να τοποθετεί γεγονότα στο χρόνο με διάφορους τρόπους.
✓ Να εντοπίζει στοιχεία που παραμένουν σταθερά και στοιχεία που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου (πχ: η ηλικία, συγκρίνουν παιχνίδια του παππού με τα δικά τους).
Γεωγραφικό Περιεχόμενο
✓ Να χρησιμοποιεί απλές χωρικές έννοιες για αν περιγράψει θέση ή κίνηση αντικειμένων ή ανθρώπων.
✓ Να αξιολογεί τη χρήση χώρων του νηπιαγωγείου.
✓ Να ονομάζει στοιχεία του καιρού με κατάλληλο λεξιλόγιο.
Θρησκευτικό και Ηθικό Περιεχόμενο
✓ Να καλλιεργήσουν τις αξίες της αγάπης, ειρήνης, φιλίας, συνύπαρξης, ισότητας, σεβασμού της διαφορετικότητας.
✓ Να κατανοήσουν ότι κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο μοναδικό και είναι ανεπίτρεπτος το υποβιβασμός του σε απρόσωπη μονάδα οποιουδήποτε αφηρημένου συνόλου.

Γλωσσική Αγωγή

Άξονες
Προφορική Επικοινωνία
Ακρόαση:
✓ Να διακρίνει και να αναγνωρίζει ήχους του περιβάλλοντος.
✓ Να κατανοεί κοινωνικά πλαισιωμένα μηνύματα (πχ: ανταπόκριση σε οδηγίες, ενεργητική εμπλοκή σε ρουτίνες, δραστηριότητες, κανόνες τάξης).
✓ Να συμμετέχει ως ενεργητικός/ή ακροατής/τρια σε συζητήσεις.
✓ Να αναγνωρίζει πως αλλάζει το ύφος και ο τόνος σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας.
✓ Να διακρίνει διαφορετικά είδη προφορικού λόγου.
Ομιλία
✓ Να διευρύνει την ικανότητα για δόμηση νοημάτων μέσω γλώσσας (διερεύνηση λεξιλογίου, συνδυασμό λέξεων σε σταδιακά εκτενέστερες προτάσεις, συνδυασμός προτάσεων σε σταδιακά εκτενέστερο προφορικό λόγο).
✓ Να εμπλέκεται σε διαλόγους με ένα συνομιλητή.
✓ Να συμμετέχει και συμβάλλει σε συζητήσεις με πολλούς αποδέκτες για θέματα των ενδιαφερόντων τους ή που προκύπτουν από προβληματισμό για ένα θέμα.
✓ Να παρατηρεί, ανακαλεί και περιγράφει αντικείμενα, γεγονότα, εικόνες κ.λπ.

Γραπτός Λόγος
Ανάγνωση – Κατανόηση
✓ Αποκωδικοποιεί, δομεί νοήματα αντλώντας απλό γλωσσικά κα άλλα στοιχεία.
✓ Αναγνωρίζει και αξιοποιεί συμβάσεις γραπτού λόγου (πχ: ανάγνωση από αριστερά προς δεξιά, από πάνω προς τα κάτω κ.λπ.).
✓ Αναγνωρίζει με παιγνιώδη τρόπο φθόγγους της γλώσσας (φωνήματα) και εξερευνά την καταγραφή τους με γραπτά σύμβολα (γραφήματα).
Γραφή και Γραπτή Έκφραση
✓ Παράγει / σχεδιάζει κείμενα με αξιοποίηση ποικίλων μέσων έκφρασης.
✓ Αξιοποιεί με δημιουργικό τρόπο γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου.

Μαθηματικά

Άξονες
Αριθμοί και πράξεις
✓ Να αναγνωρίζει και να αναπαριστά αριθμητικές ποσότητες (πχ: απαγγελία αριθμών μέχρι το 10, απαρίθμηση ποσοτήτων μέχρι το 10, αναπαράσταση αριθμών μέχρι το 10 λεκτικά ή με τη χρήση υλικών όπως κύβοι κ.λπ.), σύγκριση αριθμών μέχρι το 10, διάταξη αριθμών μέχρι το 10, εκτίμηση πληθικού αριθμού ενός συνόλου, άμεση αναγνώριση αριθμού αντικειμένων μέχρι το 6.
✓ Να συνθέτει και να αναλύει αριθμούς μέχρι το 5 (αναπαράσταση καταστάσεων πρόσθεσης αφαίρεσης μέχρι το 5, υπολογισμός αθροίσματος και διαφοράς αριθμών μέχρι το 5, διατύπωση απλών μαθηματικών προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 5).
Μέτρηση
✓ Να συγκρίνει και να σειροθετεί αντικείμενα με βάση το ύψος, το μήκος, τη χωρητικότητα χρησιμοποιώντας άμεση σύγκριση ή και μονάδες μέτρησης.
✓ Να διακρίνει βασικές έννοιες του χρόνου (πχ: παρατήρηση και σειροθέτηση εικόνων σε χρονολογική σειρά, αναγνώριση και ονομασία ημερών, μηνών, εποχών, χρήση εννοιών όπως πρωί, μεσημέρι κ.λπ.).
Γεωμετρία
✓ Να περιγράφει και να καθορίζει θέσεις αντικειμένων στο χώρο (πάνω, κάτω, μέσα, έξω, πίσω, μπροστά, δίπλα, μεταξύ, αριστερά, δεξιά).
✓ Να περιγράφει και να κατασκευάζει διάφορα είδη γραμμών.
✓ Να ταξινομεί, να συνθέτει, να διαχωρίζει δισδιάστατα γεωμετρικά σχήματα (κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο, ρόμβος, τραπέζιο).
✓ Να ονομάζει, περιγράφει, ταξινομεί τρισδιάστατά γεωμετρικά σχήματα (σφαίρα, κύλινδρος, κώνος, πυραμίδα, κύβος, παραλληλεπίπεδο).
Άλγεβρα
✓ Να συγκρίνει και να ταξινομεί αντικείμενο με κάποιο χαρακτηριστικό / κριτήριο / ιδιότητα τους.
Στατιστική – Πιθανότητες
✓ Να συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα από το περιβάλλον του και να τα παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο (πχ: το αγαπημένο φρούτο των παιδιών στην τάξη μας).
✓ Να ερμηνεύει δεδομένα.
✓ Να χαρακτηρίζει ένα συμβάν ως βέβαιο, πιθανό ή αδύνατο να συμβεί (πχ: ένα όχημα έχει 2 τροχούς – Πιθανό, η κότα γεννά γατάκια – Αδύνατο.

Φυσικές Επιστήμες

Άξονες
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου
✓ Συλλογή δεδομένων
✓ Ταξινόμηση
✓ Επικοινωνία
✓ Μέτρηση
✓ Εντοπισμός προβλημάτων
✓ Αναγνώριση δεδομένων και ζητουμένων
✓ Διατύπωση πρόβλεψης
✓ Διατύπωση υπόθεσης
✓ Ερμηνεία δεδομένων και παρατηρήσεων
✓ορισμού
✓ Διατύπωση διερευνήσιμων ερωτημάτων
✓ Αναγνώριση παραγόντων
✓ Έλεγχος μεταβλητών
✓ Σχεδιασμός και έλεγχος πειράματος

2. Ανάπτυξη πλέον σύνθετων δεξιοτήτων

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικού συλλογισμού

4. Απόκτηση εμπειριών
✓ Ανθρώπινο σώμα
✓ Δυνάμεις και Κίνηση
✓ Έδαφος
✓ Ζώα
✓ Ηλεκτρισμός
✓ Ήχος
✓ Μαγνήτες
✓ Νερό
✓ Οικολογία
✓ Ύλη
✓ Φυτά
✓ Φως
✓ Χώρος
✓ Χρόνος

5. Καλλιέργεια Στάσεων
✓ Το παιδί να αναπτύξει θετικές στάσεις στον φυσικό κόσμο, στη διαδικασία μάθησης και σε συνεργατικές διαδικασίες

6. Ανάπτυξη Εννοιολογικής Κατανόησης
✓ Ανθρώπινο σώμα (κύρια μέρη, ανάγκες, αισθήσεις).
✓ Δυνάμεις και κίνηση (αργά – γρήγορα).
✓ Έδαφος (χαρακτηριστικά εδαφών και πετρωμάτων).
✓ Ζώα (τα είδη ζώων, οι τρόποι κίνησης και οι ανάγκες τους).
✓ Ηλεκτρισμός (απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, αγωγοί, μονωτές).
✓ Ήχοι (πηγές, παραγωγή, χαρακτηριστικά ήχου).
✓ Θερμότητα, θερμοκρασία
✓ Καιρός, Γη, Διάστημα
✓ Μαγνήτες
✓ Νερό (τήξη, πήξη, βρασμός, υδροπερατότητα, απορρόφηση, βύθιση, πλεύση).
✓ Οικολογία (οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας και αποτελεί το περιβάλλον μας).
✓ Ύλη (τα αντικείμενα αποτελούνται από διάφορα υλικά: ξύλο, χώμα, νερό, χαρτί, ύφασμα, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.).
✓ Φυτά
✓ Φως

7. Ανάπτυξη Επιστημολογικής Ετοιμότητας
Το παιδί κατανοεί ότι για να είναι μια απάντηση «ορθή» θα πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία επαληθεύτηκαν μέσα από πειράματα περισσότερες από μια φορές.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θεματολόγιό της, να τροποποιήσει τον ημερήσιο προγραμματισμό της σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης της. Οι Ελεύθερες Δραστηριότητες, οι Ήσυχες Δραστηριότητες και το Παραμύθι διανθίζουν καθημερινά το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Σημειώνεται, βέβαια, ότι προσπάθεια της νηπιαγωγού είναι η ισόρροπη κατανομή των θεμάτων έτσι ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης.

ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

07:00 – 08:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Κοινωνικές-συνεργατικές-δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, πλαστική, κολλάζ, υπόδυση ρόλων, πειραματισμοί, παρατηρήσεις, δραστηριότητες αναδυόμενου αλφαβητισμού και μαθηματικών, δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, δραστηριότητες στις μόνιμες γωνιές)
08:00 – 08:45 Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(Γλώσσα, Επιστήμη, Μαθηματικά, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Ηθική/Κοινωνική Αγωγή)
08:45-09:15 Αγγλικά (καθημερινά για παιδιά 2 ½ χρ. και άνω)
09:15-09:45 Πλύσιμο – Πρόγευμα
09:45 – 10:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10:30-11:15 Κολύμβηση (2/ εβδομάδα), Τένις (1/εβδ.), Χορός, δράμα, κίνηση με το Kitty Katz club (1/εβδ.), Χορός,
Μπαλέτο με τη σχολή Vattis art dance (1/ εβδ.) Γυμναστική (2/εβδ.), Η/Υ (1/εβδ.), Βιβλιοθήκη (1/εβδ.)
Little Kickers (1/ εβδ.), Μουσική (1/ εβδ.) κ.λπ.

Privilege Kindergarten νηπιαγωγείο στην Αγλαντζιά Λευκωσίας

Privilege Kindergarten νηπιαγωγείο στην Αγλαντζιά Λευκωσίας

Back To Top

Αγαπητοί γονείς

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για το Privilege Kindergarten.

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα του σχολείου μπορεί να είναι για εσάς μια εντελώς νέα εμπειρία, να είστε γονείς που ψάχνετε νηπιαγωγείο για το παιδί σας ή να είστε γονείς παιδιών που ήδη φοιτούν εδώ. Σε κάθε περίπτωση, βρίσκεστε μαζί μας για να προσφέρετε στο παιδί σας μια όμορφη εμπειρία και να διασφαλίσετε ότι θα πετύχει κάποιους στόχους. Και αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενθάρρυνσης και στήριξης από ενθουσιώδεις νηπιαγωγούς και άλλους ειδικούς που εξάπτουν την επιθυμία για μάθηση και εμπνέουν το παιδί. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε το σχολείο μας και σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στα τηλέφωνα 22874848 ή 99651588.

Βάσος Κερκίδης – Managing director V.I.O Sports & Nursery Center LTD