Αξιολόγηση Μαθητών

 • Η αξιολόγηση των παιδιών στο σχολείο μας ξεκινά από την 1η ημέρα της φοίτησης τους και είναι μια διακριτική αλλά συνεχής διαδικασία.

 • Συνάντηση Γνωριμίας Εκπαιδευτικών - Γονέων

  Η συνάντηση γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς με στόχο τη γνωριμία των γονέων με τη νηπιαγωγό και το υπόλοιπο προσωπικό και στόχο έχει την εποικοδομητική συνεργασία σχολείου και οικογένειας με γνώμονα το όφελος των παιδιών.

 • Φάκελος Εργασιών

  Στο τέλος κάθε περιόδου (συνήθως τρίμηνο), όλες οι εργασίες και κατασκευές στέλνονται στο σπίτι.

 • Προσωπική Συνάντηση Εκπαιδευτικών - Γονέων

  Τόσο οι γονείς όσο και οι νηπιαγωγοί μπορούν να προγραμματίσουν ενημερωτικές συναντήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού.

 • Συνάντηση Εκπαιδευτικών – Γονέων για αξιολόγηση της πορείας των παιδιών

  Η συνάντηση αυτή γίνεται στο μέσο της χρονιάς για  την αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος, την ενημέρωση των γονέων για τον βαθμό με τον οποίο το κάθε παιδί κατακτά τους σκοπούς και τους στόχους που θέτουμε και ο σχεδιασμός των επόμενων σταδίων της μάθησης.

 • Γραπτή αξιολόγηση των παιδιών πριν το τέλος της χρονιάς

  Η γραπτή αξιολόγηση ελέγχει το βαθμό κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων, καλύπτει στοιχεία της συνολικής παρουσίας τους στο σχολείο, όπως την προσπάθεια, τη συμμετοχή, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία με συμμαθητές, τη συμμετοχή στο διάλογο μέσα στην τάξη, τη γλωσσική έκφραση, την ακρίβεια στο λόγο και τη χρήση επιχειρημάτων κ.λπ.

  Οι προσδοκίες από τους στόχους και από τα στοιχεία αυτά είναι ανάλογες με την ηλικία, την τάξη και την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού.

  Η αξιολόγηση γίνεται με σεβασμό της προσωπικότητας κάθε παιδιού, με ευαισθησία, διακριτικότητα και λεπτότητα, ώστε να μην καταντά καταδικαστική επίκριση και στιγματισμός, ενώ η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους είναι συστηματική.