ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η γλώσσα διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις είναι η ελληνική. Έμφαση δίνει το Σχολείο μας και στη διδασκαλία των Αγγλικών παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πολύ καλή προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου είναι να υποβοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Τα παιδιά, μέσα σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληματισμού αναπτύσσουν την αυτογνωσία τους, την αυτονομία τους, το αίσθημα ασφάλειας και βιώνουν την ευχαρίστηση της μάθησης. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προτείνονται από τη νηπιαγωγό ή προτείνουν τα ίδια, δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον τους και αποτελούν κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, τη δημιουργία, την αξιοποίηση  διάφορων πηγών πληροφόρησης, την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση ιδεών και στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις, στα βιώματα και στις εμπειρίες των παιδιών.

Αξιολόγηση Μαθητών

Με τον όρο αξιολόγηση τω παιδιών εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο οι μαθητές κατακτούν τους σκοπούς και τους στόχους, τους οποίους επιδιώκει το νηπιαγωγείο. Σκοπός είναι η αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος, η ενημέρωση διδασκόντων και γονέων και ο σχεδιασμός των επόμενων σταδίων της μάθησης.

Η αξιολόγηση ελέγχει το βαθμό κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων καλύπτει στοιχεία της συνολικής παρουσίας τους στο σχολείο, όπως την προσπάθεια, τη συμμετοχή, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία με συμμαθητές, τη συμμετοχή στο διάλογο μέσα στην τάξη, τη γλωσσική έκφραση, την ακρίβεια στο λόγο και τη χρήση επιχειρημάτων κ.λπ.

Οι προσδοκίες από τους στόχους και από τα στοιχεία αυτά είναι ανάλογες με την ηλικία, την τάξη και την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού.

Προσπαθούμε η αξιολόγηση να γίνεται με σεβασμό της προσωπικότητας κάθε παιδιού, με ευαισθησία, διακριτικότητα και λεπτότητα, ώστε να μην καταντά καταδικαστική επίκριση και στιγματισμός.

 

Στόχοι κάθε τάξης

Γενικοί στόχοι 1ης τάξης

Πιο κάτω αναγράφονται οι γενικοί στόχοι του προγράμματος για την 1η τάξη στο PRIVILEGE. Η επίτευξη αυτών των στόχων, ειδικά για την τάξη με τα μικρά παιδιά γίνεται συνήθως αφού συμπληρωθεί το τρίτο τρίμηνο της φοίτησης τους.

Σκοπός

Ο  γενικός σκοπός του νηπιαγωγείου είναι η «ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του νηπίου».

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο προσδιορίστηκε με σαφήνεια η ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου (ψυχοκινητική, κοινωνικο-συναισθηματική – ηθική και θρησκευτική, αισθητική, νοητική, καλλιέργεια δεξιοτήτων) με βάση τρεις θεμελιακές γενικότερες επιδιώξεις.

Το νήπιο πρέπει:

 • ·         Να γνωρίσει τον εαυτό του
 • ·         Να επικοινωνήσει με τους άλλους
 • ·         Να επικοινωνήσει αμφίδρομα με το περιβάλλον που ζει

 

Γενικοί στόχοι

Ø  Διατήρηση και προώθηση υγείας

Ø  Βελτίωση κινητικών και αισθητικών ικανοτήτων

Ø  Προώθηση δημιουργικής έκφρασης και σκέψης

Ø  Ανάπτυξη:

 • πνευματικών ικανοτήτων
 •  εννοιών και τρόπων σκέψης
 • στάσεων αποδοχής και κατανόησης
 • αυτοϊδέας
 • ικανότητας για έκφραση
 • γλωσσικής ικανότητας
 • κριτικής και μαθηματικής σκέψης
 • ορθών στάσεων έναντι των βασικών αξιών της κοινωνικής, ηθικής, εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ζωής
 • ορθών στάσεων για τη μάθηση, την εργασία, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, το φυσικό περιβάλλον και την υγεία

 

Δραστηριότητες

Όλες οι δραστηριότητες γίνονται υπό μορφή παιχνιδιού ή μέσα από το παιχνίδι.

Ελεύθερες δραστηριότητες:

 • Να αποκτήσει θετική στάση για την εργασία, τη δημιουργική απασχόληση, την ανάληψη ευθυνών.
 •  Να πετύχει την κοινωνικοποίηση του και να αναπτύξει:
  • Την ικανότητα να κτίζει διαπροσωπικές σχέσεις, να αποδέχεται και να υιοθετεί κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.
  • Πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας.
  • Τη συγκέντρωση της προσοχής, ακρόαση, κατανόηση, μνήμη.
 • Να πετύχει τη φυσική και κινητική του ανάπτυξη σε ότι αφορά:
  • Το συντονισμό ματιού – χεριού.
  • Τον έλεγχο των μεγάλων και μικρών κινήσεων.
  • Την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων.
  • Τις δεξιότητες στη χρήση αντικειμένων και υλικών )να μπορούν να κάνουν κολλητική, να κρατούν σωστά το μολύβι κ.λπ.).

 

Γλώσσα:

 • Να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα (ορθή προφορά λέξεων, ορθή δομή προτάσεων).
 • Να διευρύνει το λεξιλόγιο του.
 • Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εκφράζεται προφορικά, με φαντασία και δημιουργικότητα.
 • Να μετακινηθεί από το γλωσσικό ιδίωμα στην πανελλήνια δημοτική
 • Να αναπτύξει τη:
  • μνήμη
  • προσοχή
  • κρίση
  • φαντασία
  • δημιουργικότητα
 • Να ακούει να κατανοεί και να εκτελεί οδηγίες όταν του απευθύνει το λόγο η νηπιαγωγός.
 • Να υποβάλλει και να απαντά ερωτήσεις (αρχικά απλές που αποζητούν πληροφορίες και σταδιακά πιο σύνθετες).
 • Να περιγράφει αντικείμενα, πρόσωπα, εικόνες, γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
 • Να χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο για να εκφράζεται με φαντασία και δημιουργικότητα (στο κουκλοθέατρο).

 

Περίγραμμα ύλης:

Ακρόαση

 • – Εκτέλεση οδηγιών και παραγγελμάτων
 • – Διάκριση φυσικών και τεχνιτών ήχων από το περιβάλλον.
 • – Ακρόαση και κατανόηση παραμυθιών, ιστοριών, γεγονότων της καθημερινής ζωής, ποιημάτων και πεζών κειμένων.
 • – Κατανόηση και μεταφορά μηνυμάτων.
 • – Κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει το ύφος, η ένταση και η χροιά της φωνής για την επικοινωνία. (Τάξεις 1β, 1γ)
 • – Κατανόηση της χρονικής και λογικής αλληλουχίας των γεγονότων.

 

Προφορική έκφραση

 • – Ομιλία σε έκταση για εμπειρίες, γεγονότα και καταστάσεις καθημερινής ζωής και παραμύθια σκέψεις και συναισθήματα.
 • – Ερωτήσεις – απαντήσεις. (Τάξεις 1β, 1γ)

 

Αρχικός Αλφαβητισμός

(Τάξη 1γ)

 • – Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση βιβλίου, της σελίδας από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά στα δεξιά καθώς και στο συντονισμό ματιού – χεριού.

 

Ποίηση

(Τάξη 1γ)

 • – Εξοικείωση με την ποιητική δημιουργία στην απλούστερη της μορφή και καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι της.
 • – Καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών μέσα από το περιεχόμενο της ποίησης.
 • – Γλωσσική ανάπτυξη μέσα από το λεξιλογικό πλούτο και τη δομή των ποιημάτων.

Δραματική έκφραση

(Τάξη 1γ)

 • – Υπόδυση ρόλων από την καθημερινή ζωή, τα παραμύθια και τις ιστορίες.
 • – Δημιουργία πλοκής δράματος με αφετηρία μια ιδέα, κρίση ή γεγονός.
 • – Ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας για δημιουργική έκφραση.
 • – Γλωσσική ανάπτυξη, λεξιλόγιο, εικαστικές δυνατότητες, δημιουργικότητα στη γλώσσα.

Παραμύθι

 • – Δημιουργία παραμυθιών για μια εικόνα, ιδέα, ένα μήνυμα.
 • – Δημιουργία διάφορων εκδοχών για το τέλος ημιτελών παραμυθιών.
 • – Ανάπτυξη πνευματικών λειτουργιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις διάφορες χρήσεις της γλώσσας (προσοχή, μνήμη, παρατηρητικότητα, προβληματισμός, φαντασία, κρίση, υποθετική και συμπερασματική σκέψη και λογική αιτιολόγηση).

 

Μαθηματικά:

Προμαθηματικές έννοιες:

 • – Εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών
 • – Σχήματα: αναφορά στον κύκλο, τρίγωνο κ.λπ.
 • – Χρώματα

Έννοιες χώρου:

αναφορά (μόνο αν τα παιδιά είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και αν έχουν προηγηθεί εμπειρίες).

Μέτρηση:

 • – Μέγεθος
  • — Μικρό – Μεγάλο
  • — αναφορά Ψηλό – Χαμηλό

Επιστήμη

 • – Να παρατηρεί, μέσα από το άμεσο περιβάλλον του, αντικείμενα και φαινόμενα.
 • – Να διακρίνει ομοιότητες και απλές διαφορές.
 • – Να υποβάλλει ερωτήσεις και να προβληματίζεται.
 • – Να εισηγείται ιδέες για το πώς, γιατί.
 • – Να κάνει προβλέψεις.
 • – Να καταλήγει σε απλά συμπεράσματα.
 • – Να παρατηρεί, μέσα από το άμεσο περιβάλλον του, αντικείμενα και φαινόμενα.
  να διακρίνει ομοιότητες και απλές διαφορές

 

Περίγραμμα ύλης

Φυτά και ζώα, ανθρώπινο σώμα, καιρός

 

Αγωγή Υγείας

Να ευαισθητοποιηθεί σε προβλήματα υγείας, να γνωρίσουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν και να αποκτήσουν θετικές στάσεις σε θέματα υγείας.

 

Περίγραμμα ύλης

 • – Γνωρίζω τον εαυτό μου
 • – Εγώ κι οι άλλοι
 • – Διατροφή και υγεία
 • – Γενικός τρόπος ζωής
 • – Περιβάλλον
 • – Ασφάλεια

 

Φυσική Αγωγή

 • – Να αναπτύξει τις φυσικές του ικανότητες, τη ψυχοσωματική του διάπλαση και την προσωπικότητα του.

 

Περίγραμμα ύλης

 • – Κολύμβηση
 • – Ομαδικά αθλήματα
 • – Περπάτημα – τρέξιμο
 • – Πήδημα (απογείωση – προσγείωση)
 • – Μετακίνηση – σταμάτημα
 • – Τέντωμα – κουλούριασμα
 • – Ισορροπία
 • – Ρίξιμο – στόχευση – κλώσημα – πέσιμο
 • – Στροφή – συστροφή
 • – Ταλάντευση
 • – Σύρσιμο
 • – Σπρώξιμο – τράβηγμα
 • – Ομαδικά κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες

 

Μουσική

Σκοπός της μουσικής είναι:

 • – η ευχαρίστηση του παιδιού
 • – η ανάπτυξη της ακουστικής του ικανότητας
 • – η εκτίμηση και η ανταπόκριση του παιδιού σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής (χιούμορ, χαρά, ενθουσιασμός)

 

 Εικαστική Έκφραση

 • – να αναπτύξει θετική στάση για την εικαστική  έκφραση.
 • – να γνωρίσει τις ιδιότητες των υλικών και μέσων.
 • – Να απολαμβάνει την εμπλοκή του στις εικαστικές δραστηριότητες.
 • – Να γνωρίσει τις ιδιότητες των υλικών, των μέσων και των εργαλείων που του προσφέρονται.

Θέματα:

 • Ø  σχέδιο
 • Ø  ζωγραφική
 • Ø  πλαστική
 • Ø  κολλητική
 • Ø  τύπωμα
 • Ø  τρισδιάστατες κατασκευές
 • Ø  υφαντική
 • Ø  μάσκες
 • Ø  δραματοποίηση

 

Γενικοί στόχοι 2ης τάξης

 

Σκοπός

Ο  γενικός σκοπός του νηπιαγωγείου είναι η «ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του νηπίου».

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο προσδιορίστηκε με σαφήνεια η ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου (ψυχοκινητική, κοινωνικο-συναισθηματική – ηθική, αισθητική, νοητική, καλλιέργεια δεξιοτήτων) με βάση τρεις θεμελιακές γενικότερες επιδιώξεις.

Το νήπιο πρέπει:

·         Να γνωρίσει τον εαυτό του

·         Να επικοινωνήσει με τους άλλους

·         Να επικοινωνήσει αμφίδρομα με το περιβάλλον που ζει

 

Γενικοί στόχοι

Ø  Διατήρηση και προώθηση υγείας

Ø  Βελτίωση κινητικών και αισθητικών ικανοτήτων

Ø  Προώθηση δημιουργικής έκφρασης και σκέψης

Ø  Ανάπτυξη:

 • πνευματικών ικανοτήτων
 • εννοιών και τρόπων σκέψης
 • στάσεων αποδοχής και κατανόησης
 • αυτοϊδέας
 • ικανότητας για έκφραση
 • γλωσσικής ικανότητας
 • κριτικής και μαθηματικής σκέψης
 • ορθών στάσεων έναντι των βασικών αξιών της κοινωνικής, ηθικής, εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ζωής
 • ορθών στάσεων για τη μάθηση, την εργασία, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, το φυσικό περιβάλλον και την υγεία

 

Δραστηριότητες

Όλες οι δραστηριότητες γίνονται υπό μορφή παιχνιδιού ή μέσα από το παιχνίδι.

Ελεύθερες δραστηριότητες

:

 • Να αποκτήσει θετική στάση για την εργασία, τη δημιουργική απασχόληση, την ανάληψη ευθυνών.
 • Να πετύχει την κοινωνικοποίηση του και να αναπτύξει:
 • Την ικανότητα να κτίζει διαπροσωπικές σχέσεις, να αποδέχεται και να υιοθετεί κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.–
 • Πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας.
 • Τη συγκέντρωση της προσοχής, ακρόαση, κατανόηση, μνήμη.
 • Να πετύχει τη φυσική και κινητική του ανάπτυξη σε ότι αφορά:
  • Το συντονισμό ματιού – χεριού.
  • Τον έλεγχο των μεγάλων και μικρών κινήσεων.
  • Την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων.
  • Τις δεξιότητες στη χρήση αντικειμένων και υλικών )να μπορούν να κάνουν κολλητική, να κρατούν σωστά το μολύβι κ.λπ.).

 

Γλώσσα:

 • – Να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα (ορθή προφορά λέξεων, ορθή δομή προτάσεων).
 • – Να διευρύνει το λεξιλόγιο του.
 • – Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εκφράζεται προφορικά, με φαντασία και δημιουργικότητα.
 • – Να μετακινηθεί από το γλωσσικό ιδίωμα στην πανελλήνια δημοτική
 • – Να αναπτύξει τη: μνήμη, προσοχή, κρίση, φαντασία, δημιουργικότητα
 • – Να ακούει να κατανοεί και να εκτελεί οδηγίες όταν του απευθύνεται ο λόγος.
 • – Να υποβάλλει και να απαντά ερωτήσεις (αρχικά απλές που αποζητούν πληροφορίες και σταδιακά πιο σύνθετες).
 • – Να περιγράφει αντικείμενα, πρόσωπα, εικόνες, γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
 • – Να χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο για να εκφράζεται με φαντασία και δημιουργικότητα (στο κουκλοθέατρο).

 

Περίγραμμα ύλης:

Ακρόαση

 • – Εκτέλεση οδηγιών και παραγγελμάτων
 • – Διάκριση φυσικών και τεχνιτών ήχων από το περιβάλλον.
 • – Ακρόαση και κατανόηση παραμυθιών, ιστοριών, γεγονότων της καθημερινής ζωής, ποιημάτων και πεζών κειμένων.
 • – Κατανόηση και μεταφορά μηνυμάτων.
 • – Κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει το ύφος, η ένταση και η χροιά της φωνής για την επικοινωνία.
 • – Κατανόηση της χρονικής και λογικής αλληλουχίας των γεγονότων.

 

Προφορική έκφραση

 • – Ομιλία σε έκταση για εμπειρίες, γεγονότα και καταστάσεις καθημερινής ζωής και παραμύθια σκέψεις και συναισθήματα.
 • – Ερωτήσεις – απαντήσεις.
 • – Περιγραφή καταστάσεων.
 • – Περιγραφή και ερμηνεία εικόνων εξελικτικά.
 • – Συμμετοχή στο διάλογο.
 • – Διεύρυνση του λεξιλογίου και του κύκλου των εννοιών που κατανοούν τα παιδιά.
 • – Χρήση προτάσεων με ορθή δομή και σταδιακή μετακίνηση από την απλή σε πιο σύνθετη δομή.
 • – Διαφορετικές εκδοχές για το τέλος μιας ιστορίας.
 • – Έκφραση προσωπικών απόψεων.
 • – Ανάπτυξη πνευματικών λειτουργιών και δεξιοτήτων – παρατήρηση, πρόβλεψη, υποθετικός λόγος, λογική αιτιολόγηση, γενίκευση, συμπέρασμα, φανταστικές προεκτάσεις.

 

Αρχικός Αλφαβητισμός

 • – Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση βιβλίου, της σελίδας από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά στα δεξιά καθώς και στο συντονισμό ματιού – χεριού.

 

Ποίηση

 • – Εξοικείωση με την ποιητική δημιουργία στην απλούστερη της μορφή και καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι της.
 • – Καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών μέσα από το περιεχόμενο της ποίησης.
 • – Γλωσσική ανάπτυξη μέσα από το λεξιλογικό πλούτο και τη δομή των ποιημάτων.

 

Δραματική έκφραση

 • – Υπόδυση ρόλων από την καθημερινή ζωή, τα παραμύθια και τις ιστορίες.
 • – Δημιουργία πλοκής δράματος με αφετηρία μια ιδέα, κρίση ή γεγονός.
 • – Ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας για δημιουργική έκφραση.
 • – Γλωσσική ανάπτυξη, λεξιλόγιο, εικαστικές δυνατότητες, δημιουργικότητα στη γλώσσα.

 

Παραμύθι

 • – Δημιουργία παραμυθιών για μια εικόνα, ιδέα, ένα μήνυμα.
 • – Δημιουργία διάφορων εκδοχών για το τέλος ημιτελών παραμυθιών.
 • – Ανάπτυξη πνευματικών λειτουργιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις διάφορες χρήσεις της γλώσσας (προσοχή, μνήμη, παρατηρητικότητα, προβληματισμός, φαντασία, κρίση, υποθετική και συμπερασματική σκέψη και λογική αιτιολόγηση).

 

Μαθηματικά:

Προμαθηματικές έννοιες:

 • – Εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών
 • – Σχήματα: κύκλος, τρίγωνο κ.λπ.
 • – Χρώματα
 • – Ομαδοποίηση
 • – Αντιστοίχηση
 • – Συσχέτιση
 • – Σειροθέτηση
 • – Ταξινόμηση
 • – Συμπλήρωση

Έννοιες χώρου: Έκταση, Κατευθύνσεις, Αποστάσεις, Σχήματα, Γραμμές

Μέτρηση: Μέγεθος, Ποσότητα, Όγκος

Αριθμοί: 1-5

Λύση προβλήματος: (προς το τέλος της σχολικής χρονιάς).

 • – Έννοια του προβλήματος
 • – Επισήμανση προβλημάτων
 • – Δεξιότητες λύσης προβλήματος
 • – Το παιδί να είναι σε θέση να επιλύει απλά προβλήματα

 

Επιστήμη

 • – Να παρατηρεί, μέσα από το άμεσο περιβάλλον του, αντικείμενα και φαινόμενα.
 • – Να διακρίνει ομοιότητες και απλές διαφορές.
 • – Να υποβάλλει ερωτήσεις και να προβληματίζεται.
 • – Να εισηγείται ιδέες για το πώς, γιατί.
 • – Να κάνει προβλέψεις.
 • – Να καταλήγει σε απλά συμπεράσματα.
 • – Να παρατηρεί, μέσα από το άμεσο περιβάλλον του, αντικείμενα και φαινόμενα.
 • – Να διακρίνει ομοιότητες και απλές διαφορές.
 • – Να μετέχει στη διεξαγωγή απλών πειραμάτων
 • – Να καταγράφει δεδομένα σε πίνακες.
 • – Να χρησιμοποιεί όσες από τις επιστημονικές διαδικασίες βρίσκονται στο επίπεδο των ικανοτήτων του.
 • – Να κατανοεί και να ερμηνεύει γεγονότα της καθημερινής ζωής.

 

Περίγραμμα ύλης

 • Φυτά και ζώα
 • Ανθρώπινο σώμα
 • Καιρός
 • Οικολογία
 • Ύλη
 • Δυνάμεις
 • Μαγνήτες
 • Φως
 • Ήχος
 • Θερμότητα
 • Ηλεκτρισμός

 

Αγωγή Υγείας

 • Να ευαισθητοποιηθεί σε προβλήματα υγείας, να γνωρίσουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν και να αποκτήσουν θετικές στάσεις σε θέματα υγείας.
 • Να αναπτύξει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
 • Να κατανοήσει τη σημασία που έχει η ορθή διατροφή στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού.
 • Χρήση και κατάχρηση ουσιών.
 • Παιδικές ασθένειες – πρόληψη.
 • Να αναπτύξει υγιεινές συνήθειες και στάσεις.
 • Να ευαισθητοποιηθεί για πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η υγεία του.
 • Να γνωρίσει τον εαυτό του (όργανα) και τις λειτουργίες του οργανισμού.
 • Να μάθει τις αισθήσεις.
 • Να γνωρίσει τα 2 φύλα.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις – Οικογένεια, συγγενείς.
 • Γενικός τρόπος ζωής – Φυσική άσκηση, ξεκούραση, ψυχαγωγία.
 • Περιβάλλον – Ρύπανση και καταστροφή – προστασία.

Περίγραμμα ύλης

 • Γνωρίζω τον εαυτό μου
 • Εγώ κι οι άλλοι
 • Διατροφή και υγεία
 • Γενικός τρόπος ζωής
 • Περιβάλλον
 • Ασφάλεια

 

Φυσική Αγωγή

 • Να αναπτύξει τις φυσικές του ικανότητες, τη ψυχοσωματική του διάπλαση και την προσωπικότητα του.

Περίγραμμα ύλης

 • Κολύμβηση
 • Ομαδικά αθλήματα
 • Περπάτημα – τρέξιμο
 • Πήδημα (απογείωση – προσγείωση)
 • Μετακίνηση – σταμάτημα
 • Τέντωμα – κουλούριασμα
 • Ισορροπία
 • Ρίξιμο – στόχευση – κλώσημα – πέσιμο
 • Στροφή – συστροφή
 • Ταλάντευση
 • Σύρσιμο
 • Σπρώξιμο – τράβηγμα
 • Ομαδικά κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες

Μουσική

Σκοπός της μουσικής είναι:

 • η ευχαρίστηση του παιδιού
 • η ανάπτυξη της ακουστικής του ικανότητας
 • η εκτίμηση και η ανταπόκριση του παιδιού σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής (χιούμορ, χαρά, ενθουσιασμός)

 

 Εικαστική Έκφραση

 • να αναπτύξει θετική στάση για την εικαστική  έκφραση.
 • να γνωρίσει τις ιδιότητες των υλικών και μέσων.

Θέματα: σχέδιο, ζωγραφική, πλαστική, κολλητική, τύπωμα, τρισδιάστατες κατασκευές, υφαντική, μάσκες, δραματοποίηση

 

Γενικοί στόχοι 3ης τάξης

 

Σκοπός

Ο  γενικός σκοπός του νηπιαγωγείου είναι η «ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του νηπίου».

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο προσδιορίστηκε με σαφήνεια η ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου (ψυχοκινητική, κοινωνικο-συναισθηματική – ηθική, αισθητική, νοητική, καλλιέργεια δεξιοτήτων) με βάση τρεις θεμελιακές γενικότερες επιδιώξεις.

Το νήπιο πρέπει:

·         Να γνωρίσει τον εαυτό του

·         Να επικοινωνήσει με τους άλλους

·         Να επικοινωνήσει αμφίδρομα με το περιβάλλον που ζει

 

Γενικοί στόχοι

 • – Διατήρηση και προώθηση υγείας
 • – Βελτίωση κινητικών και αισθητικών ικανοτήτων
 • – Προώθηση δημιουργικής έκφρασης και σκέψης
 • – Ανάπτυξη: Πνευματικών ικανοτήτων, εννοιών και τρόπων σκέψης, στάσεων αποδοχής και κατανόησης, αυτοϊδέας, ικανότητας για έκφραση, γλωσσικής ικανότητας, κριτικής και μαθηματικής σκέψης, ορθών στάσεων έναντι των βασικών αξιών της κοινωνικής, ηθικής, εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ζωής, ορθών στάσεων για τη μάθηση, την εργασία, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, το φυσικό περιβάλλον και την υγεία

 

Δραστηριότητες

Όλες οι δραστηριότητες γίνονται υπό μορφή παιχνιδιού ή μέσα από το παιχνίδι.

 

Ελεύθερες δραστηριότητες :

 • – Να αποκτήσει θετική στάση για την εργασία, τη δημιουργική απασχόληση, την ανάληψη ευθυνών.
 • – Να πετύχει την κοινωνικοποίηση του και να αναπτύξει:
  • — Την ικανότητα να κτίζει διαπροσωπικές σχέσεις, να αποδέχεται και να υιοθετεί κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.
  • — Πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας.
  • — Τη συγκέντρωση της προσοχής, ακρόαση, κατανόηση, μνήμη.
 • Να πετύχει τη φυσική και κινητική του ανάπτυξη σε ότι αφορά:
  • — Το συντονισμό ματιού – χεριού.
  • — Τον έλεγχο των μεγάλων και μικρών κινήσεων.
  • — Την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων.
  • — Τις δεξιότητες στη χρήση αντικειμένων και υλικών )να μπορούν να κάνουν κολλητική, να κρατούν σωστά το μολύβι κ.λπ.).

 

Γλώσσα:

 • – Να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα (ορθή προφορά λέξεων, ορθή δομή προτάσεων).
 • – Να διευρύνει το λεξιλόγιο του.
 • – Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εκφράζεται προφορικά, με φαντασία και δημιουργικότητα.
 • – Να μετακινηθεί από το γλωσσικό ιδίωμα στην πανελλήνια δημοτική
 • – Να αναπτύξει τη: μνήμη, προσοχή, κρίση, φαντασία, δημιουργικότητα
 • – Να ακούει να κατανοεί και να εκτελεί οδηγίες όταν του απευθύνεται ο λόγος.
 • – Να υποβάλλει και να απαντά ερωτήσεις (αρχικά απλές που αποζητούν πληροφορίες και σταδιακά πιο σύνθετες).
 • – Να περιγράφει αντικείμενα, πρόσωπα, εικόνες, γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
 • – Να χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο για να εκφράζεται με φαντασία και δημιουργικότητα (στο κουκλοθέατρο).

 

Περίγραμμα ύλης:

Ακρόαση

 • – Εκτέλεση οδηγιών και παραγγελμάτων
 • – Διάκριση φυσικών και τεχνιτών ήχων από το περιβάλλον.
 • – Ακρόαση και κατανόηση παραμυθιών, ιστοριών, γεγονότων της καθημερινής ζωής, ποιημάτων και πεζών κειμένων.
 • – Κατανόηση και μεταφορά μηνυμάτων.
 • – Κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει το ύφος, η ένταση και η χροιά της φωνής για την επικοινωνία.
 • – Κατανόηση της χρονικής και λογικής αλληλουχίας των γεγονότων.

 

Προφορική έκφραση

 • Ομιλία σε έκταση για εμπειρίες, γεγονότα και καταστάσεις καθημερινής ζωής και παραμύθια σκέψεις και συναισθήματα.
 • Ερωτήσεις – απαντήσεις.
 • Περιγραφή καταστάσεων.
 • Περιγραφή και ερμηνεία εικόνων εξελικτικά.
 • Συμμετοχή στο διάλογο.
 • Διεύρυνση του λεξιλογίου και του κύκλου των εννοιών που κατανοούν τα παιδιά.
 • Χρήση προτάσεων με ορθή δομή και σταδιακή μετακίνηση από την απλή σε πιο σύνθετη δομή.
 • Διαφορετικές εκδοχές για το τέλος μιας ιστορίας.
 • Έκφραση προσωπικών απόψεων.
 • Ανάπτυξη πνευματικών λειτουργιών και δεξιοτήτων – παρατήρηση, πρόβλεψη, υποθετικός λόγος, λογική αιτιολόγηση, γενίκευση, συμπέρασμα, φανταστικές προεκτάσεις.

 

Αρχικός Αλφαβητισμός

 • Ευαισθητοποίηση στους ήχους που περιέχουν οι λέξεις.
 • Σύγκριση γραμμών, λέξεων, εικόνων.
 • Ανάπτυξη  ελέγχου κινήσεων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση βιβλίου, της σελίδας από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά στα δεξιά καθώς και στο συντονισμό ματιού – χεριού.
 • Κατανόηση της σχέσης μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Κατανόηση της διαδικασίας του συμβολισμού και του συμβολικού χαρακτήρα του γραπτού λόγου.
 • Απασχόληση με δραστηριότητες αλφαβητισμού στο φανταστικό παιχνίδι, στις ελεύθερες δραστηριότητες.
 • Κατανόηση του ρόλου και της σημασίας του γραπτού λόγου στη ζωή μας.

 

Ποίηση

 • Εξοικείωση με την ποιητική δημιουργία στην απλούστερη της μορφή και καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι της.
 • Καλλιέργεια θετικών στάσεων και αξιών μέσα από το περιεχόμενο της ποίησης.
 • Γλωσσική ανάπτυξη μέσα από το λεξιλογικό πλούτο και τη δομή των ποιημάτων.

 

Δραματική έκφραση

 • Υπόδυση ρόλων από την καθημερινή ζωή, τα παραμύθια και τις ιστορίες.
 • Δημιουργία πλοκής δράματος με αφετηρία μια ιδέα, κρίση ή γεγονός.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας για δημιουργική έκφραση.
 • Γλωσσική ανάπτυξη, λεξιλόγιο, εικαστικές δυνατότητες, δημιουργικότητα στη γλώσσα.

 

Παραμύθι

 • Δημιουργία παραμυθιών για μια εικόνα, ιδέα, ένα μήνυμα.
 • Δημιουργία διάφορων εκδοχών για το τέλος ημιτελών παραμυθιών.
 • Ανάπτυξη πνευματικών λειτουργιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις διάφορες χρήσεις της γλώσσας (προσοχή, μνήμη, παρατηρητικότητα, προβληματισμός, φαντασία, κρίση, υποθετική και συμπερασματική σκέψη και λογική αιτιολόγηση).

 

Μαθηματικά:

Προμαθηματικές έννοιες:

 • Εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών
 • Σχήματα: κύκλος, τρίγωνο κ.λπ.
 • Χρώματα
 • Ομαδοποίηση
 • Αντιστοίχηση
 • Συσχέτιση
 • Σειροθέτηση
 • Ταξινόμηση
 • Συμπλήρωση

 

Έννοιες χώρου:

 • Έκταση
 • Κατευθύνσεις
 • Αποστάσεις
 • Σχήματα
 • Γραμμές
 • Επίπεδα
 • Επιφάνειες
 • Διαστάσεις

 

Μέτρηση:

 • Μέγεθος
 • Ποσότητα
 • Όγκος

 

Αριθμοί:

Αναγνώριση, ονομασία και γραφή 1-10

Αντιστοίχηση συμβόλων και συνόλων

 

Λύση προβλήματος

 • Έννοια του προβλήματος
 • Επισήμανση προβλημάτων
 • Δεξιότητες λύσης προβλήματος
 • Το παιδί να είναι σε θέση να επιλύει απλά προβλήματα
 • Να οργανώνει τα δεδομένα του προβλήματος και να βλέπει τις μεταξύ τους σχέσεις.
 • Να είναι ικανό να δημιουργεί δικά τους προβλήματα.
 • Να συνδέει τη μαθηματική γλώσσα και συμβολισμό στο καθημερινό λεξιλόγιο.
 • Να συνεργάζεται με τους συμμαθητές του.

 

Επιστήμη

 • Να παρατηρεί, μέσα από το άμεσο περιβάλλον του, αντικείμενα και φαινόμενα.
 • Να διακρίνει ομοιότητες και απλές διαφορές.
 • Να υποβάλλει ερωτήσεις και να προβληματίζεται.
 • Να εισηγείται ιδέες για το πώς, γιατί.
 • Να κάνει προβλέψεις.
 • Να καταλήγει σε απλά συμπεράσματα.
 • Να παρατηρεί, μέσα από το άμεσο περιβάλλον του, αντικείμενα και φαινόμενα.
 • Να διακρίνει ομοιότητες και απλές διαφορές.
 • Να μετέχει στη διεξαγωγή απλών πειραμάτων
 • Να καταγράφει δεδομένα σε πίνακες.
 • Να χρησιμοποιεί όσες από τις επιστημονικές διαδικασίες βρίσκονται στο επίπεδο των ικανοτήτων του.
 • Να κατανοεί και να ερμηνεύει γεγονότα της καθημερινής ζωής.

 

Περίγραμμα ύλης

 • Φυτά και ζώα
 • Ανθρώπινο σώμα
 • Καιρός
 • Οικολογία
 • Ύλη
 • Δυνάμεις
 • Μαγνήτες
 • Φως
 • Ήχος
 • Θερμότητα
 • Ηλεκτρισμός

 

Αγωγή Υγείας

 • Να ευαισθητοποιηθεί σε προβλήματα υγείας, να γνωρίσουν τους παράγοντες που την επηρεάζουν και να αποκτήσουν θετικές στάσεις σε θέματα υγείας.
 • Να αναπτύξει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
 • Να κατανοήσει τη σημασία που έχει η ορθή διατροφή στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού.
 • Χρήση και κατάχρηση ουσιών.
 • Παιδικές ασθένειες – πρόληψη.
 • Να αναπτύξει υγιεινές συνήθειες και στάσεις.
 • Να ευαισθητοποιηθεί για πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η υγεία του.
 • Να γνωρίσει τον εαυτό του (όργανα) και τις λειτουργίες του οργανισμού.
 • Να μάθει τις αισθήσεις.
 • Να γνωρίσει τα 2 φύλα.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις – Οικογένεια, συγγενείς.
 • Γενικός τρόπος ζωής – Φυσική άσκηση, ξεκούραση, ψυχαγωγία.
 • Περιβάλλον – Ρύπανση και καταστροφή – προστασία.

 

Περίγραμμα ύλης

 • Γνωρίζω τον εαυτό μου
 • Εγώ κι οι άλλοι
 • Διατροφή και υγεία
 • Γενικός τρόπος ζωής
 • Περιβάλλον
 • Ασφάλεια

 

Φυσική Αγωγή

 • Να αναπτύξει τις φυσικές του ικανότητες, τη ψυχοσωματική του διάπλαση και την προσωπικότητα του.

 

Περίγραμμα ύλης

 • Κολύμβηση
 • Ομαδικά αθλήματα
 • Περπάτημα – τρέξιμο
 • Πήδημα (απογείωση – προσγείωση)
 • Μετακίνηση – σταμάτημα
 • Τέντωμα – κουλούριασμα
 • Ισορροπία
 • Ρίξιμο – στόχευση – κλώσημα – πέσιμο
 • Στροφή – συστροφή
 • Ταλάντευση
 • Σύρσιμο
 • Σπρώξιμο – τράβηγμα
 • Ομαδικά κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες

 

Μουσική

Σκοπός της μουσικής είναι:

 • η ψυχαγωγία του παιδιού
 • η ανάπτυξη της ακουστικής του ικανότητας
 • η εκτίμηση και η ανταπόκριση του παιδιού σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής (χιούμορ, χαρά, ενθουσιασμός)

 Εικαστική Έκφραση

 • να αναπτύξει θετική στάση για την εικαστική  έκφραση.
 • να γνωρίσει τις ιδιότητες των υλικών και μέσων.

Θέματα: σχέδιο, ζωγραφική, πλαστική, κολλητική, τύπωμα, τρισδιάστατες κατασκευές, υφαντική, μάσκες, δραματοποίηση

 

Γενικοί στόχοι προδημοτικής

 

Σκοπός

Ο  γενικός σκοπός του νηπιαγωγείου είναι η «ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του νηπίου».

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο προσδιορίστηκε με σαφήνεια η ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου (ψυχοκινητική, κοινωνικο-συναισθηματική – ηθική, αισθητική, νοητική, καλλιέργεια δεξιοτήτων) με βάση τρεις θεμελιακές γενικότερες επιδιώξεις.

Το νήπιο πρέπει:

·         Να γνωρίσει τον εαυτό του

·         Να επικοινωνήσει με τους άλλους

·         Να επικοινωνήσει αμφίδρομα με το περιβάλλον που ζει

 

Γενικοί στόχοι

Ø  – Διατήρηση και προώθηση υγείας

Ø  – Βελτίωση κινητικών και αισθητικών ικανοτήτων

Ø  – Προώθηση δημιουργικής έκφρασης και σκέψης

Ø  – Ανάπτυξη:

 • o   — πνευματικών ικανοτήτων
 • o   — εννοιών και τρόπων σκέψης
 • o   — στάσεων αποδοχής και κατανόησης
 • o   — αυτοϊδέας
 • o   — ικανότητας για έκφραση
 • o   — γλωσσικής ικανότητας
 • o   — κριτικής και μαθηματικής σκέψης
 • o   — ορθών στάσεων έναντι των βασικών αξιών της κοινωνικής, ηθικής, εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ζωής
 • o   — ορθών στάσεων για τη μάθηση, την εργασία, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, το φυσικό περιβάλλον και την υγεία

 

Ελεύθερες δραστηριότητες:

 • Να αποκτήσει θετική στάση για την εργασία, τη δημιουργική απασχόληση, την ανάληψη ευθυνών.
 • Να πετύχει την κοινωνικοποίηση του και να αναπτύξει:
  • Την ικανότητα να κτίζει διαπροσωπικές σχέσεις, να αποδέχεται και να υιοθετεί κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.
  • Πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας.
  • Τη συγκέντρωση της προσοχής, ακρόαση, κατανόηση, μνήμη.
 • Να πετύχει τη φυσική και κινητική του ανάπτυξη σε ότι αφορά:
  • Το συντονισμό ματιού – χεριού.
  • Τον έλεγχο των μεγάλων και μικρών κινήσεων.
  • Την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων.
  • Τις δεξιότητες στη χρήση αντικειμένων και υλικών )να μπορούν να κάνουν κολλητική, να κρατούν σωστά το μολύβι κ.λπ.).

 

Μεθοδολογία προσφοράς

Οι ελεύθερες δραστηριότητες διεξάγονται σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπου κυριαρχούν η αποδοχή, η αγάπη και η ασφάλεια.

Η εμπλοκή του παιδιού στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση και επιλογή μέσων και υλικών, συνεργατών κ.λπ.

Η αλληλεπίδραση παιδιού και πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος γίνεται μέσα σε πλαίσια και κανόνες που τίθενται σε συνεργασία νηπιαγωγού και παιδιών.

 

Γλώσσα:

 • Να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα (ορθή προφορά λέξεων, ορθή δομή προτάσεων).

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα  νηπιαγωγείου

ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

07:00 – 08:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(Κοινωνικές-συνεργατικές-δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, πλαστική, κολλάζ, υπόδυση ρόλων, πειραματισμοί, παρατηρήσεις, δραστηριότητες αναδυόμενου αλφαβητισμού και μαθηματικών, δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, δραστηριότητες στις μόνιμες γωνιές)

08:00 – 08:45

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(Γλώσσα, Επιστήμη, Μαθηματικά, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Ηθική/Θρησκευτική/Κοινωνική Αγωγή)

08:45-09:15

Αγγλικά (καθημερινά για παιδιά 2 ½ χρ. και άνω)

09:15-09:45

Πλύσιμο – Πρόγευμα

09:45 – 10:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30-11:15

Κολύμβηση (2/ εβδομάδα), Τένις (1/εβδ.), Χορός, δράμα, κίνηση με το Kitty Katz club (1/εβδ.), Χορός, Μπαλέτο με τη σχολή Vattis art dance (1/ εβδ.) Γυμναστική (2/εβδ.), Η/Υ (1/εβδ.), Βιβλιοθήκη (1/εβδ.)

11:15-11:30

Φρούτο – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

11:30-12:10

Β΄ Περίοδος Διδασκαλίας
(Παραμύθι, Κουκλοθέατρο, Μουσική, Σωματική Αγωγή, Δράμα, Θεατρικό Παιχνίδι, Κίνηση, Ποίηση)

12:10-13:00

Φαγητό, Ύπνος (για τα παιδιά που μένουν απόγευμα), Ήσυχες Δραστηριότητες

        13:00- απόγευμα

Ήσυχες Δραστηριότητες
(Δραστηριότητες Γλώσσας, Μαθηματικών, Αναδυόμενου Αλφαβητισμού και Δεξιοτήτων επεξεργασίας και αξιολόγησης με άτομα ή ομάδες)ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ζωγραφική, πλαστική, κολλάζ, υπόδυση ρόλων, πειραματισμοί, παρατηρήσεις, δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, δραστηριότητες στις μόνιμες γωνιές)

 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θεματολόγιό της, να τροποποιήσει τον ημερήσιο προγραμματισμό της σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης της. Οι Ελεύθερες Δραστηριότητες, οι Ήσυχες Δραστηριότητες και το Παραμύθι διανθίζουν καθημερινά το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Σημειώνεται, βέβαια, ότι προσπάθεια της νηπιαγωγού είναι η ισόρροπη κατανομή των θεμάτων έτσι ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης.

 • Announcements

 • Τελευταία Tweets

  Please check your Twitter settings!
 • Επικοινωνία

  Διεύθυνση: 25 Χαρ. Πεττεμερίδη
  Aγλατζ, Λευκωσία, 2103, Κύπρος
  Τηλέφωνο:+357 22874848
  Κινητό:+357 99651588
  Fax:+357 22874851